Zoom Player MAX 19.6

Zoom Player MAX 19.6

InMatrix – 39,7MB – Shareware – Windows
ra khỏi 36 phiếu
Phiên bản mới nhất
19.6
image/svg+xml 2024 Editor's Choice
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Zoom Player MAX Editor's Review

Zoom Player MAX by InMatrix is a powerful media player software that offers a comprehensive set of features for users looking to enhance their multimedia experience.

Key Features:

  • Support for a wide range of media formats including video and audio files.
  • Customizable user interface with skins and color themes to personalize your player.
  • Advanced playback options such as frame stepping, speed control, and video sharpening.
  • Media library for easy organization and access to your media files.
  • Integrated equalizer for audio enhancement and customization.
  • Subtitle support with the ability to manually adjust sync and placement.

User Experience:

Users praise Zoom Player MAX for its smooth playback performance and compatibility with various file formats. The customizable interface allows users to tailor the look and feel of the player to suit their preferences. The advanced playback options provide flexibility for users to fine-tune their viewing experience, making it a versatile choice for media consumption.

The media library feature simplifies the management of media files, ensuring easy access to your favorite content. The integrated equalizer enhances audio output, allowing users to optimize sound quality based on personal preferences. Subtitle support is also appreciated by users who rely on subtitles for their multimedia needs, with the added benefit of manual adjustments for better viewing experience.

Overall:

Zoom Player MAX is a top choice for users seeking a feature-rich media player with customizable options, advanced playback controls, and robust file format support. With its user-friendly interface and versatile features, it caters to a wide range of multimedia needs, making it a valuable addition to any digital entertainment setup.

Tổng quan

Zoom Player MAX là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi InMatrix.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 660 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Zoom Player MAX là 19.6, phát hành vào ngày 12/04/2024. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 19, được sử dụng bởi 67 % trong tất cả các cài đặt.

Zoom Player MAX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 39,7MB.

Người sử dụng của Zoom Player MAX đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 660 UpdateStar có Zoom Player MAX cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
InMatrix
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại